Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders

In situaties waarbij beide ouders zijn belast met het ouderlijk gezag en één ouder de verantwoordelijkheid draagt voor de dagelijkse verzorging, ontvangt de ouder met de dagelijkse verzorging de informatie van de school. Deze ouder is ook verantwoordelijk voor het ondertekenen van documenten. De ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging kan een verzoek indienen voor het ontvangen van informatie.

Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het kind is.

Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt gelden de volgende regels voor wat betreft het schoolbeleid ten aanzien van informatie aan (gescheiden) ouders:

  1. De niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder vraagt de schoolleiding specifiek om informatie (zoals bijvoorbeeld belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of diens verzorging op opvoeding betreffen).
  2. De schoolleiding behoeft geen inlichtingen te verstrekken indien het belang van het kind zich daartegen verzet (bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is). Het enkele feit dat de leerling zelf niet wil dat er informatie aan de niet met gezag belaste ouder/een niet- verzorgende ouder wordt verstrekt, is niet voldoende om deze informatie niet te verstrekken.
  3. De niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder die verzoekt om informatie dient een kopie van zijn legitimatiebewijs te overleggen. De andere ouder wordt van het gedane verzoek in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven dat alleen redenen die het belang van het kind aangaan tegen het verzoek kunnen worden ingebracht.
  4. Als de niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder de school heeft verzocht om informatie en daartegen bestaat geen bezwaar, worden nadien in ieder geval bepaalde bescheiden zonder meer gegeven, bijvoorbeeld de rapporten en een (schriftelijke) toelichting daarop. Er behoeft dan niet steeds opnieuw verzocht te worden om die informatie.

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda