Samenwerken voor passend onderwijs

Elk kind verdient goed onderwijs. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school kunnen gaan. Scholen hebben daarom een zorgplicht. Dat betekent dat ze ieder kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Hoe ze dat doen, stemmen de scholen af in een regionaal samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband Hanzeland is een samenwerking van alle schoolbesturen in de regio. Ze maken afspraken om passend onderwijs mogelijk te maken. De scholen leggen in hun schoolondersteuningsplan vast hoe zij passend onderwijs vormgeven op hun school.

De OPR praat mee

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Hanzeland. In deze raad zitten ouders, personeel en leerlingen. Zij hebben via de raad instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.
De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen, maar zij hoeven niet zelf in de MR te zitten.

Wat staat er de komende tijd op de agenda