Van theorie tot praktijk

De sector vmbo/praktijkonderwijs bestaat uit verschillende onderwijsvormen, namelijk vmbo inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is een vooropleiding voor allerlei vormen van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en heeft een opleidingsduur van vier jaar.

Op het praktijkonderwijs leren leerlingen door te doen en krijgen ze theorie- en praktijkvakken op hun eigen niveau.

Drie vmbo leerwegen

Het vmbo kent drie leerwegen:

  • basisberoepsgerichte leerweg (bb). Hier ligt de nadruk vooral op de praktijkvakken.
  • kaderberoepsgerichte leerweg (kb). Dit is een mix van theorie en praktijk.
  • gemengd theoretische leerweg (gt). De nadruk ligt hier vooral op de theorievakken.

 

Dienstverlening & Producten (D&P)

In het derde en vierde leerjaar volgen alle leerlingen het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten (D&P).

In dit programma staat de loopbaanontwikkeling van de leerling centraal. Leerlingen mogen uit verschillende thema’s kiezen op basis van affiniteit en interesse. De beroepspraktijk staat daarbij centraal, iets wat leerlingen als zeer waardevol ervaren. Niet alleen beroepsvaardigheden, maar ook algemene vaardigheden komen aan bod.

Het examen D&P is een breed georiënteerd examen. Voor leerlingen basis en kader staan 4 profieldelen centraal. De gt-leerlingen doorlopen in de bovenbouw 2 profieldelen.

  1. Organiseren van een activiteit (bb, kb en gt)
  2. Presenteren, promoten en verkopen (bb en kb)
  3. Een product maken en verbeteren (bb en kb)
  4. Multimediaal product maken ( bb, kb en gt)

Deze presentatie legt uit hoe het keuzeproces in zijn werk gaat.

Praktijkonderwijs

Sommige leerlingen hebben moeite met de reguliere leerstof van het voortgezet onderwijs. Dat blijkt bijvoorbeeld al uit testen op de basisschool. Dan kan praktijkonderwijs de juiste oplossing zijn.

Op het praktijkonderwijs leren leerlingen door te doen. Ze krijgen theorie- en praktijkvakken op hun eigen niveau. Er is veel aandacht voor persoonlijke begeleiding, sociale vaardigheden en stages. Het Carmel heeft contacten met diverse bedrijven waar leerlingen stage kunnen lopen en certificaten behalen.

Het doel is de leerling te begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt of een aansluitende mbo-opleiding.

Indicering noodzakelijk

Voor toelating tot het praktijkonderwijs is een indicering noodzakelijk van de Commissie Toewijzing van het samenwerkingsverband VO 23.05. Deze commissie bepaalt op grond van intelligentie, leerachterstand en sociaal-emotioneel welbevinden of een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs.

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

havo / vwo en vmbo GT Centraal examen: tweede tijdvak eerste afnames en herkansingen
14 t/m 25 juni

Vmbo 3: toetsweek
17 t/m 23 juni

vmbo Basis/Kader tweede tijdvak afnames en herkansingen
22 t/m 25 juni